Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van ‘t Hooverhuys, gevestigd te Weert

Versie geldig vanaf 01-03-2016

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ‘t Hooverhuys. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van ‘t Hooverhuys.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering’s- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. ‘t Hooverhuys behoud zich het recht voor haar levering’s- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door ‘t Hooverhuys erkend.

1.4 ‘t Hooverhuys garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal ‘t Hooverhuys bestellingen tenminste binnen 5 werkdagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 dag na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van ‘t Hooverhuys zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door ‘t Hooverhuys geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Retourzendingen.

3.1 Bij aflevering van de bestelling dient u te onderzoeken of de bestelling aan de overeenkomst beantwoordt. Indien dit niet het geval is of indien u de artikelen om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, bent u gerechtigd om de bestelling binnen 7 werkdagen te retourneren. U ontvangt dan aan aankoopbedrag binnen 14 dagen retour. De bestelling dient in dat geval altijd ongebruikt, onbeschadigd, compleet en in de oorspronkelijke verpakking geretourneerd te worden. Indien het artikel of de bijbehorende verpakking gebruikt, beschadigd of incompleet is, zal ‘t Hooverhuys niet overgaan tot het uitkeren van het aankoopbedrag van het betreffende artikel of slechts een gedeelte van de waarde, tenzij de beschadiging van het artikel toe te rekenen valt aan ‘t Hooverhuys. De verzendkosten zijn in dit geval altijd voor de kopers kant. Bij het retour zenden, stuurt u vooraf een email naar info@hooverhuys.nl met vermelding van ordernummer en de reden van retour zending. Wij zullen zo snel mogelijk na het ontvangen van het product het aankoopbedrag retourneren. De kosten van het retour zenden zijn alleen voor rekening van ‘t Hooverhuys indien de bestelling een aantoonbaar gebrek vertoont.

 

De volgende artikelen zijn uitgesloten voor retourneren:

- Producten die door 't Hooverhuys tot stand zijn gekomen in overeenstemming met specifieke specificaties van u als klant zijnde en producten die buitenom het assortiment worden besteld.

- Producten die voor u op commissie geproduceerd zijn, zoals bijvoorbeeld maatwerk en producten die door middel van uw specifieke wensen zijn samengesteld (o.a. maatwerk meubelen en behang).

- Producten die gebruikt, beschadigd of incompleet zijn.

 

4. Prijzen

Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij ‘t Hooverhuys, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van ‘t Hooverhuys. ‘t Hooverhuys houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 ‘t Hooverhuys respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 ‘t Hooverhuys maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie

6.1 ‘t Hooverhuys verleend geen garantie op alle geplaatste artikelen op de website van ‘t Hooverhuys .

7. Overeenkomst

7.1 Een overeenkomst tussen ‘t Hooverhuys en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door ‘t Hooverhuys op haalbaarheid is beoordeeld.

7.2 ‘t Hooverhuys behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

8. Afbeeldingen en specificaties

8.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van ‘t Hooverhuys gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9. Overmacht

9.1 ‘t Hooverhuys is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van ‘t Hooverhuys alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

9.3 ‘t Hooverhuys behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is ‘t Hooverhuys gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

9.4 Indien ‘t Hooverhuys bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

10. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

10.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen ‘t Hooverhuys en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij ‘t Hooverhuys er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.